top of page
鄰居
鄰居_01 copy.jpg
2.1.jpg

關於我們

來自不同國籍,種族,文化,宗教背景的住客。透過合租,分租等共享住宿模式,成為彼此的『鄰居』,建立出一個個獨特的小鄰居社群。

2.2.jpg
3.3.jpg
3.2.png
3.4.jpg
3.2.png
3.5.jpg
3.2.png
適合對象
3.6.png
5.1.jpg
5.2.png
6.6.png
6.3.png
6.2.png
6.4.png
6.5.png
6.1.jpg
房間類型
2.2.jpg
7.1.png
7.2.jpg
7.3.jpg
7.4.png
7d.png
7b.png
7c.png
7a.png
7f.png
7e.png
7g.png
設施及服務
bottom of page